Rådgivning och tjänster

penManolis Nymark Consulting AB tillhandahåller juridisk rådgivning till både statliga myndigheter, landsting, kommuner och företag. Vi har gedigen erfarenhet av offentlig verksamhet. Spetskompetensen finns inom vård och omsorg. Vi har också god kännedom om polisiär och militär verksamhet. 

Vår uppfattning är att den juridiska rådgivningen ska bidra till verksamhetsnytta, rättssäkerhet och/eller förverkligande av affärsidéer genom att identifiera och reducera juridiska risker. Det kan röra sig om allt från nya molntjänster, appar för mobiltelefoner, trygghetstekniker eller andra e-tjänster och produkter. Om den juridiska granskningen kommer till stånd i ett tidigt skede kan den läggas till grund för den fortsatta affärsutvecklingen och blir en god hjälp för att skapa optimala lösningarna med så liten juridisk risk som möjligt och hög marknadsnytta.

Vår granskning av en tjänst eller en produkt resulterar i en dokumenterad juridisk riskanalys som kan innehålla rekommendationer om hur de juridiska riskerna kan minskas eller undvikas. Dokumentationen är också ett bevis om att man har gjort sin ”hemläxa” vid affärsförbindelser eller vid inspektion av en tillsynsmyndighet.

Från och med den 25 maj 2018 ställer den nya EU-dataskyddsförordningen krav på dokumentation av behandling av personuppgifter, bl.a. konsekvensbedömningar avseende dataskyddet. Skyldigheten att göra en sådan bedömning faller på den som är personuppgiftsansvarig. Som leverantör av e-tjänster kan den juridiska riskanalysen utgöra ett underlag för en sådan konsekvensbedömning som sedan kan presenteras för presumtiva kunder, vilka har den egentliga skyldigheten att göra en sådan bedömning.

Vårt tjänsteutbud innefattar bl.a.

  • Juridiska riskanalyser av e-tjänster, appar och innovationer
  • Revision av personuppgiftsbehandling i organisationer (privata/offentliga)
  • Juridisk rådgivning inom medicinsk och social rätt
  • Avtalsskrivning
  • Rådgivning inom strategisk informationssäkerhet
  • Utbildning personuppgiftslagen, patientdatalagen, EU:s dataskyddsförordning, offentlighet och sekretess, medicinsk rätt m.m.

Vid behov kan vi åta sig större projekt och granskningar. Företaget samarbetar med affärsjuridiska byråer och annan juridisk expertis för att kunna erbjuda kompletta helhetslösningar.

Vi erbjuder även Mikrosupporten.