Integritetspolicy – Manolis Nymark Consulting

För Manolis Nymark Consulting AB (MNC) är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.  På den här sidan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen reglerar företags och myndigheters behandling av personuppgifter. Det ställs en mängd krav på den som behandlar enskilda personers personuppgifter, t.ex. att ha en rättslig (laglig) grund för behandlingen samt att skydda uppgifterna. 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan vara kontaktinformation, bilder, ljudinspelningar, och även IP nummer i fall det kan kopplas till en fysisk person.

Insamling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är allt som sker med dina personuppgifter, t.ex. registrering, organisering, överflyttning och radering. Information som MNC registrera om dig är begränsat till namn och kontaktuppgifter. MNC behandlar inga personnummer eller känsliga personuppgifter om dig.   

Vad är rättslig grund?

Utgångspunkten enligt dataskyddsförordningen är ett förbud mot all slags behandling av personuppgifter. Förordningen tillåter dock undantagsvis behandling för specifika fallsituationer (rättsliga grunder). Samtycke från dig är en sådan situation. Din arbetsgivare kan vidare behandla dina personuppgifter med stöd av anställningsavtalet denne har med dig. Myndigheter har i vissa fall en rättslig skyldighet att utföra vissa arbetsuppgifter åt dig – då får de behandla dina personuppgifter för att fullgöra sin förpliktelse. De kan ha andra skyldighet också mot dig och andra som är av allmänt intresse. Det finns också en möjlighet att behandla personuppgifter efter en avvägning mellan behovet av att få behandla personuppgifter och den enskildes behov av skydd för den personliga integriteten, om behovet visar sig vara större eller berättigat och nödvändigt, s.k. intresseavvägning.

Användning av personuppgifter

MNC behandlar personuppgifter om dig

  • som lämnas eller inhämtas i samband med uppdrag med dig eller din arbetsgivare eller som i övrigt behandlas i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag,
  • för bokföringsändamål enligt lag, och
  • i samband med anmälan till MNC och samarbetspartnern TriageSec:s utbildningar, varvid företagen är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen.

MNC kan även komma att komplettera dina personuppgifter genom inhämtning av information från offentliga register. För det fall att MNC behandlar personuppgifter för en klients räkning ska ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal ingås mellan parterna. 

Rättslig grund

MNC behandlar personuppgifter för ändamålet utförande och administration av klientuppdrag i enlighet med dataskyddsförordningen, branschnorm och annan tillämplig rätt samt utbildning. Den rättsliga grunden MNC stödjer sig på är ”intresseavvägning” (art. 6.1 f i dataskyddsförordningen) eftersom det är nödvändigt för MNC att ha dina kontaktuppgifter för att kunna utföra uppdraget åt dig eller åt din arbetsgivare. Vidare behandlar MNC dina uppgifter för att uppfylla bokföringsskyldighet enligt lag. Den rättsliga grunden i detta fall för behandlingen av dina personuppgifter är ”rättslig skyldighet” (art. 6.1 c i dataskyddsförordningen). Slutligen behandlar MNC personuppgifter för ändamålet utbildning. Behandlingen sker för att administrera kursanmälan och för att följa upp kurserna. Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är samtycke som lämnas vid anmälan (art. 6.1 a i dataskyddsförordningen). Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är intresseavvägning.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för att behandla dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt är MNC. När det gäller behandlingen av dina personuppgifter för ändamålet utbildning är MNC och TriageSec gemensamt personuppgiftsansvariga enligt art. 26 i dataskyddsförordningen.

Utlämnande till tredje part

MNC är den som förfogar över dina personuppgifter. MNC varken säljer, utbyter, överför eller delar dina personuppgifter med utomstående parter utan ditt medgivande. Undantaget är personuppgiftsbiträden som hjälper MNC att ha en teknisk kopia av handlingar som genererats i klientuppdraget och som är krypterad samt tillhandahåller MNC en webbaserad applikation för epostkommunikation med dig.  MNC och dess anställda kommer inte att för utomstående röja omständigheter som inte är offentliga, med mindre än att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter ditt samtycke.

Överföring till tredjeland

MNC överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en lagstiftning som ger en  adekvat skyddsnivå för personuppgifter och effektiva rättsmedel för registrerade, oavsett om överföringen sker med EU-kommissionens  standardavtalsvillkor eller inte, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Informationsskydd.

MNC och dess personuppgiftsbiträden vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, såsom, men inte begränsat till, inloggning med automatisk utloggning vid inaktivitet och SSL kryptering, säkerhetsscanning av system, antivirusprogram på alla datorer som används för inloggning.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

MNC sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för utförande av uppdrag och administration i samband härmed. MNC sparar dina uppgifter så länge som ett pågående uppdrag råder. Upphör vår relation sparar vi dina uppgifter 10 år från tidpunkten från uppdragets eller utbildningens upphörande.  Vi kan behöva spara dina uppgifter och annan dokumentation så länge om du återkommer i en fråga som vi hjälpt dig med tidigare. Bokföringsmaterial där dina personuppgifter förekommer sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Vilka kan MNC komma att dela dina personuppgifter med?

För att MNC ska kunna erbjuda sina tjänster behöver MNC anlita vissa applikationer. I dessa fall delar MNC dina personuppgifter med s.k. personuppgiftsbiträden. Detta är någon som behandlar informationen för MNC:s räkning och enligt MNC:s instruktioner. MNC har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheteten för de personuppgifter som behandlas.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära att få ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av MNC samt erhålla kostnadsfritt en kopia av dessa.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke som lämnades för ändamålet utbildning, varvid dina personuppgifter ska raderas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter MNC behandlar om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in. 

Du har rätt att motsätta dig MNC:s personuppgiftsbehandling (opt-out) för ändamålet uppdragsadministration och uppföljning av kurser.

Observera att MNC kan avslå din begäran i fall det finns lagliga skyldigheter eller andra berättigade skäl som hindrar oss från att omedelbart radera eller sluta att behandla vissa personuppgifter. 

Klagomål

Du har en rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med MNC:s behandling av dina personuppgifter eller har fått avslag av oss på en begäran som du gjort.

Vad är en kaka och använder MNC sig av cookies?

Kakor, eller cookies, är en liten textfil bestående av siffror och bokstäver från en webbserver och sparas på en webbläsare och enhet. Dessa används för att förbättra de tjänster som erbjuds. Du kan själv styra nyttjandet av kakor genom att ändra inställningarna på din webbläsare eller din enhet. 

MNC använder inte några kakor annat än sådana som är nödvändiga för funktionaliteten på www.nymarkconsulting.se.

Uppdatering av denna integritetspolicy

MNC gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.nymarkconsulting.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Manolis Nymark Consulting AB, Svinnegarn Haga 19, 745 93 Enköping

Kontaktperson: Manólis Nymark, c/o Svinnegarn Haga 19, 745 93 Enköping.

E-post: info@nymarkconsulting.se

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad 2021-04-01